ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

ГЕОЛОГИЯ сериялары

ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Редакция алқасы

Бас редактор

ЖҰРЫНОВ Мұрат Жұрынұлы, химия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР

ҰҒА академигі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының президенті, АҚ

«Д.В. Сокольский атындағы отын, катализ және электрохимия институтының» бас директоры (Алматы, Қазақстан) H = 4

Ғылыми хатшы

АБСАДЫКОВ Бахыт Нарикбайұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты

(Алматы, Қазақстан) H = 5

Редакциялық алқа:

ӘБСАМЕТОВ Мәліс Құдысұлы (бас редактордың орынбасары), геология-минералогия

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, «У.М. Ахмедсафина атындағы

гидрогеология және геоэкология институтының» директоры (Алматы, Қазақстан) H = 2

ЖОЛТАЕВ Герой Жолтайұлы (бас редактордың орынбасары), геология-минералогия

ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И. Сатпаев атындағы геология ғылымдары институтының директоры (Алматы, Қазақстан) Н=2

СНОУ Дэниел, Рһ.D, қауымдастырылған профессор, Небраска университетінің Су ғылымдары зертханасының директоры (Небраска штаты, АҚШ) H = 32

ЗЕЛЬТМАНН Раймар, Рһ.D, табиғи тарих мұражайының Жер туралы ғылымдар

бөлімінде петрология және пайдалы қазбалар кен орындары саласындағы зерттеулердің

жетекшісі (Лондон, Англия) H = 37

ПАНФИЛОВ Михаил Борисович, техника ғылымдарының докторы, Нанси

университетінің профессоры (Нанси, Франция) Н=15

ШЕН Пин, Рһ.D, Қытай геологиялық қоғамының тау геологиясы комитеті директорының

орынбасары, Американдық экономикалық геологтар қауымдастығының мүшесі (Пекин, Қытай) H = 25

ФИШЕР Аксель, Ph.D, Дрезден техникалық университетінің қауымдастырылған

профессоры (Дрезден, Берлин) Н = 6

КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич, геология-минералогия ғылымдарының докторы,

профессор, РҒА академигі, А.А. Трофимука атындағы мұнай-газ геологиясы және геофизика институты (Новосибирск, Ресей) H = 19

АГАБЕКОВ Владимир Енокович, химия ғылымдарының докторы, Беларусь ҰҒА

академигі, Жаңа материалдар химиясы институтының құрметті директоры (Минск, Беларусь) H = 13

КАТАЛИН Стефан, Рһ.D, Дрезден техникалық университетінің қауымдастырылған

профессоры (Дрезден, Берлин) H = 20

СЕЙТМҰРАТОВА Элеонора Юсуповна, геология-минералогия ғылымдарының

докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Қ.И. Сатпаев атындағы Геология ғылымдары институты зертханасының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан) Н=11

САҒЫНТАЕВ Жанай, Ph.D, қауымдастырылған профессор, Назарбаев университеті

(Нұр-Сұлтан, Қазақстан) H = 11

ФРАТТИНИ Паоло, Рһ.D, Бикокк Милан университеті қауымдастырылған профессоры

(Милан, Италия) H = 28